1. Jak długo trwa ochrona topografii układów scalonych?

a. 20 lat

b. 15 lat

c. 10 lat

d. 5 lat


2. Ile trwa ochrona wzoru użytkowego?

a. 25 lat od daty zgłoszenia.

b. 20 lat od daty zgłoszenia.

c. 10 lat od daty zgłoszenia.

d. Dożywotnio.


3. Ochroną wspólnotowych wzorów przemysłowych zajmuje się:

a. Europejski Inspektor Ochrony Danych.

b. Urząd Publikacji UE.

c. Międzynarodowy Urząd Patentowy.

d. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.


4. Które zdanie nie jest prawdziwe?

a. Utwór musi charakteryzować działalność twórcza.

b. Nie jest wymagane, aby utwór miał indywidualny charakter.

c. Utwór musi być rezultatem działalności człowieka.

d. Wymagane jest aby utwór został ustalony.


5. Ile istnieje klas towarowych dotyczących znaków towarowych?

a. 11

b. 34

c. 28

d. 24


6. Który z przykładów jest wynalazkiem?

a. Odkrycie natury piorunów.

b. Piorunochron.

c. Pole bioenergii kosmicznej.

d. Antybiotyk.


7. Czym chronione są wynalazki?

a. Prawami ochronnymi.

b. Znakiem towarowym.

c. Prawem ochronnym na wynalazek.

d. Patentem.


8. Co to jest Reemisja?

a. Zapisanie utworu na nośniku, np. na papierze, płycie DVD, błonach filmowych lub fotograficznych.

b. Publiczne udostępnienie utworu, na które twórca wyraził zgodę.

c. Rozpowszechnianie utworu przez inny podmiot niż ten, który nadaje go pierwotnie.

d. Element dzieła muzycznego, określający siłę dźwięku.


9. Twórcom z kwoty uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników przypada:

a. 50%

b. 60%

c. 75%

d. 25%


10. Na co zezwala licencja GNU GPL?

a. Darmowe korzystanie z pełnego oprogramowania.

b. Testowanie programu przez określony czas.

c. Modyfikowanie kodu źródłowego programu.

d. Sprzedaż oprogramowania.


11. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest potrzebne, gdy:

a. dotyczy osoby stanowiącej szczegół większej całości, np. znajdującej się w tłumie.

b. chodzi o wizerunek osoby powszechnie znanej.

c. publikuje się wizerunek osoby niepublicznej, wyraźnie widocznej na fotografii.

d. wizerunek wykonano w związku z pełnioną przez osobę funkcję publiczną w szczególności polityczną.


12. Wzory użytkowe chronione są:

a. wyrokami Sądu o Ochronie Wzoru.

b. prawami z rejestracji.

c. prawami ochronnymi.

d. patentami.


13. Jaki dokument potwierdza uzyskanie ochrony wzoru przemysłowego?

a. Patent.

b. Świadectwo Rejestracji.

c. Wyrok Sądu o Rejestracji Wzoru.

d. Prawo ochronne.


14. Jakiego warunku nie musi spełniać wynalazek?

a. Musi posiadać poziom wynalazczy.

b. Nadaje się do przemysłowego zastosowania.

c. Musi być nowy.

d. Musi być użyteczny.


15. Czym jest organizacja Creative Commons?

a. Angielska organizacja typu non-profit, dbająca o prawa patentowe i wynalazców.

b. Amerykańska organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a dzieleniem się twórczością z innymi.

c. Japońska organizacja typu non-profit, mająca na celu zrzeszać wynalazców i bronić ich praw.

d. Europejska (obejmująca kraje UE) organizacja typu non-profit, dbająca o ochronę baz danych i ich twórców.


16. Plagiatem nie jest:

a. przejęcie całości lub fragmentu cudzego utworu i opatrzeniu go własnym nazwiskiem.

b. wykorzystaniu obcego utworu w zmienionej formie bez podania źródła.

c. znalezienie właściwych treści oraz skopiowanie ich na własną stronę internetową podając przy tym autora tych treści.

d. skopiowanie melodii innego twórcy i podpisanie własnym nazwiskiem.


17. Czy opracowanie cudzego utworu może być przedmiotem prawa autorskiego?

a. Tak, nawet jeśli twórca utworu pierwotnego na to nie zezwolił.

b. Tak, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja.

c. Nie, ponieważ utwór jest cudzy.

d. Tak, nawet jeśli utwór powstał tylko w wyniku inspiracji.


18. Co chronią prawa autorskie w stosunku do programów komputerowych?

a. Kod zapisany w jakimś języku programowania.

b. Zastosowanie programu.

c. Ideę programu.

d. Wynik działania programu.


19. Gdzie i od kiedy chronione są wynalazki?

a. Rzym, 1470 rok

b. Paryż, 1574 rok.

c. Londyn, 1574 rok.

d. Wenecja, 1474 rok.


20. Gdzie wprowadzono najstarszy znak towarowy na świecie?

a. Stany Zjednoczone

b. Chiny

c. Niemcy

d. Wielka Brytania


21. Co jest warunkiem trwania prawa ochronnego?

a. Tylko uiszczanie opłaty okresowej.

b. Uiszczanie opłaty okresowej oraz coroczna rejestracja.

c. Tylko coroczna aktualizacja wzoru.

d. Uiszczanie opłaty okresowej oraz aktualizacja wzoru.


22. Ile można zgłosić znaków towarowych do rejestracji w jednym podaniu?

a. 5

b. 1

c. 2

d. Nie ma ograniczeń.


23. Kodu opartego na licencji GNU GPL nie wolno:

a. zmieniać.

b. używać w programach na innej licencji.

c. publicznie upowszechniać.

d. analizować jak działa


24. Europejski system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych nie zarejestruje produktu jako:

a. chroniona tradycyjna jakość.

b. chroniona nazwa pochodzenia.

c. gwarantowana tradycyjna specjalność.

d. chronione oznaczenie geograficzne.


25. Które zdanie, dotyczące polskich praw autorskich do filmów, jest prawdziwe?

a. Wszystkie prawa autorskie należą tylko do producenta filmu.

b. Prawa autorskie są oddzielne do scenariusza i soundtracku.

c. Prawa autorskie należą tylko do autora scenariusza.

d. Prawa autorskie należą wyłącznie do sponsorów filmu.


26. Jak długo może trwać maksymalnie ochrona patentowa liczona od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP?

a. 25 lat

b. 15 lat

c. 10 lat

d. 20 lat


27. Co to jest Droit de suite?

a. Autorskie prawo majątkowe.

b. Autorskie prawo majątkowe i osobiste.

c. Autorskie prawo osobiste.

d. Przedmiot prawa autorskiego.


28. Prawa pokrewne to prawa podmiotowe powstające obok praw autorskich, które są:

a. zbywalne i bezwzględne.

b. niezbywalne i bezwzględne.

c. niezbywalne i względne.

d. zbywalne i względne.


29. Prawo "sui generis" dotyczy":

a. książek.

b. utworów muzycznych

c. baz danych.

d. nie ma takiego prawa.


30. Co nie nadaje wzorowi przemysłowemu jego indywidualnego charakteru?

a. ornamentacja.

b. schemat działania.

c. kontury.

d. kolorystyka.


31. Co jest wzorem użytkowym?

a. Użyteczne odkrycie naukowe

b. Użyteczny program do maszyny cyfrowej.

c. Użyteczna metoda matematyczna.

d. Użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu.


32. Prawa autorskie chronią:

a. Idee.

b. koncepcje matematyczne.

c. programy komputerowe.

d. Procedury.


33. Co oznacza rejestracja znaku towarowego w OHIM?

a. Ochrona znaku jest skuteczna w Polsce.

b. W OHIM nie rejestruje się znaków towarowych.

c. Ochrona znaku jest skuteczna na terytorium UE.

d. Ochrona znaku jest skuteczna na całym świecie.


34. W którym wieku zarejestrowano pierwszy patent.

a. XVIII wiek

b. XIV wiek

c. XVII wiek

d. XV wiek


35. Czy posiadając stronę na zagranicznym serwerze podlegam pod prawo tego kraju czy prawo polskie? Które zdanie jest prawdziwe?

a. Jeśli mieszkamy w Polsce, a serwer jest umieszczony za granicą obowiązuje nas prawo polskie.

b. Tylko wówczas, gdy mieszkamy w Polsce i serwer też jest umieszczony w Polsce obowiązuje nas prawo polskie.

c. Jeśli mieszkamy za granicą, a serwer jest umieszczony w Polsce obowiązuje nas prawo polskie.

d. Tylko wówczas, gdy mieszkamy za granicą i serwer też jest umieszczony za granicą obowiązuje nas prawo zagraniczne.


36. Które kryterium zdolności patentowej wynalazku nie jest formalnie brane pod uwagę przy

przyznawaniu patentu?

a. Kryterium nowości.

b. Kryterium przemysłowej stosowalności.

c. Kryterium wartości.

d. Kryterium nieoczywistości.


37. Co jest w szczególności celem oznaczeń geograficznych?

a. Nadanie nazwy produktowi, aby producenci z innych rejonów mogli korzystać z unikalności tych towarów.

b. Nie mają praktycznie żadnego znaczenia, to tylko ich pełna nazwa.

c. Ochrona interesów przedsiębiorców, którzy oferują towary opatrzone oznaczeniami

wskazującymi na ich pochodzenie z danego obszaru geograficznego, a także jakość (cech i właściwości) tych towarów.

d. Urozmaicenie nazw towarów, aby były atrakcyjniejsze dla konsumenta.


38. Autorskie prawo osobiste jest:

a. niezbywalne.

b. ograniczone w czasie.

c. nie ma takiego prawa.

d. zbywalne.


39. Jaka może być kara za używanie nielegalnej kopii oprogramowania?

a. Nakaz kupna oprogramowania i ograniczenie wolności.

b. Pozbawienie wolności do lat 5 lub ograniczenie wolności oraz odszkodowanie.

c. Pozbawienie wolności do lat 3 bądź ograniczenie wolności.

d. Pozbawienie wolności do lat 3 oraz odszkodowanie.


40. Co nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego?

a. Akt normatywny.

b. Rzeźba

c. Powieść

d. Obraz.


41. Co musi charakteryzować wzór przemysłowy, aby mógł uzyskać ochronę w Urzędzie

Patentowym?

a. Wystarczy, aby był nowy.

b. Musi być nowy lub mieć indywidualny charakter.

c. Musi być nowy oraz mieć indywidualny charakter.

d. Wystarczy, aby miał indywidualny charakter.


42. Kto może korzystać z miedzynarodowej procedury uzyskiwania patentów w wielu państwach na świecie jednocześnie (Patent Cooperation Treaty - PCT)?

a. Obywatele krajów europejskich.

b. Obywatele lub rezydenci państw członkowskich Układu PCT.

c. Narodowość nie ma znaczenia.

d. Obywatele UE.


43. Co charakteryzują wzory użytkowe?

a. Strukturę, materiał wytworu.

b. Zestawienie przedmiotów.

c. Kształt produktu.

d. Ornamentację, kolorystykę, układ linii.


44. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

a. bazy danych.

b. programy komputerowe.

c. urzędowe dokumenty.

d. utwory plastyczne.


45. Jak długo trwa ochrona oznaczenia geograficznego?

a. 10 lat od daty zgłoszenia lub 15 lat od momentu przyznania jeśli produkt nie był w sprzedaży.

b. 20 lat od dnia zgłoszenia.

c. 10 lat od dnia zgłoszenia.

d. Bezterminowo od dnia zgłoszenia.


46. Co nie odnosi się do wzoru użytkowego?

a. Praktyczność użytkowania w życiu codziennym.

b. Indywidualny charakter wytworu, nadany mu przez kolorystykę lub strukturę.

c. Użyteczne rozwiązanie dotyczące zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

d. Innowacyjność pod kątem technicznym i konstrukcyjnym.


47. Urząd uznaje zgłoszenie za dokonane, jeżeli zawiera ono co najmniej:

a. dane Zgłaszającego.

b. określenie znaku towarowego.

c. wykaz towarów, dla których ten znak jest przeznaczony.

d. wszystkie odpowiedzi są poprawne.


48. Co nie jest tzw. "dozwolonym użytkiem publicznym"?

a. Niezarobkowe korzystanie z utworu dla dobra niepełnosprawnych.

b. Publiczne wykonywanie utworów podczas ceremonii religijnych lub uroczystości szkolnych.

c. Korzystanie z utworów dla celów bezpieczeństwa publicznego.

d. Korzystanie z utworu na blogu.


49. Ile czasu ma twórca na rejestrację wzoru przemysłowego od chwili powszechnego udostępnienia?

a. 12 miesięcy.

b. 6 miesięcy.

c. 18 miesięcy.

d. 2 lata.


50. Co to jest odkrycie naukowe?

a. Obserwacja nieznanego zjawiska w przyrodzie.

b. Nowy proces technologiczny.

c. Nowa koncepcja, idea, pomysł.

d. Nowe urządzenie.


51. Co jest objęte prawem autorskim?

a. Programy komputerowe.

b. Koncepcje matematyczne.

c. Idee i procedury.

d. Metody i zasady działania.


52. Autorskie prawa majątkowe w przypadku utworu audiowizualnego (np.filmu), wygasają w ciągu 70 lat od:

a. od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora

scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu

audiowizualnego.

b. od śmierci reżysera.

c. premiery filmu.

d. od śmierci pierwszego zmarłego współtwórcy.


53. "Zapewnia wyłączność używania temu podmiotowi, na którego rzecz jest on zarejestrowany." Definicja ta odnosi się do:

a. znaku towarowego przeznaczonego do równoczesnego używania przez kilku niezależnych przedsiębiorców.

b. żadna z odp. nie jest poprawna.

c. znaku towarowego indywidualnego.

d. wspólnego znaku towarowego.


54. Czego nie należy uczynić, aby otrzymać wzór użytkowy?

a. Sporządzić szkic / rysunek.

b. Sporządzić skrót / streszczenie wzoru.

c. Opisać zastrzeżenia ochronne.

d. Dokonać odgórnej płatności na 10 lat.


55. Wskaż zdanie niezgodne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

a. Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w

opublikowaniu pracy dyplomowej studenta.

b. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną.

c. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

d. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia ale musi mieć postać ukończoną.


56. Licencja Freeware pozwala na:

a. ujawnianie kodu źródłowego.

b. modyfikację oprogramowania.

c. używanie oprogramowania.

d. sprzedaż oprogramowania.


57. Wzór przemysłowy charakteryzują:

a. Opis przeznaczenia.

b. Kształt produktu i jego ornamentacja.

c. Cechy techniczne projektu.

d. Opis zastosowanych technologii.


58. Co chronią oznaczenia geograficzne?

a. Usługi.

b. Towary.

c. Firmy regionalne.

d. Wytwórnie danych produktów.


59. Współtwórcom na mocy ustawy nie przysługuje:

a. prawo autorskie do całości utworu bez koniecznej zgody wszystkich współtwórców.

b. prawo określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej.

c. prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu.

d. prawo autorskie wspólnie.


60. Wzorem przemysłowym nie jest:

a. wzór przemysłowy okna.

b. gwint nakrętki.

c. fason sukienki.

d. wzór ozdobnej czcionki.


61. Z którego roku jest Konwencja Berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych?

a. Druga połowa XIX w.

b. Pierwsza połowa XX w.

c. Druga połowa XVIII w.

d. Pierwsza połowa XIX w.


62. Organem rejestrującym oznaczenia geograficzne na produkty przemysłowe na szczeblu krajowym jest:

a. Minister Gospodarki.

b. Urząd Patentowy RP.

c. Rada Ministrów.

d. Minister ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


63. Ile wynosi czas trwania prawa ochronnego na wzór użytkowy?

a. Bezterminowo.

b. 20 lat.

c. 5 lat.

d. 10 lat.


64. Jak długo trwa najkrótszy okres ochrony znaku towarowego?

a. 10 lat

b. 15 lat

c. 20 lat

d. 5 lat


65. Za wynalazek biotechnologiczny nie uważa się:

a. Wynalazku dotyczącego roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt.

b. Materiału biologicznego, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub

wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze.

c. Ciała ludzkiego w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju, ani zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu.

d. Elementu wyizolowanego z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzonego sposobem

technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu.


66. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory

a. muzyczne.

b. fotograficzne.

c. literackie.

d. plastyczne.


67. Koszt każdego następnego okresu ochrony na wzór przemysłowy:

a. jest zależny od wzoru.

b. rośnie.

c. maleje.

d. nie zmienia się.


68. Czy w znaku towarowym można dokonywać zmian i rozszerzać wykaz towarów dla których ten znak został zarejestrowany?

a. Nie można dokonywać zmian ani rozszerzać wykazu towarów.

b. Nie można dokonywać zmian w znaku ale można rozszerzyć wykaz towarów.

c. Można dokonywać zmian i można rozszerzać wykaz towarów.

d. Można dokonać zmian w znaku ale nie można rozszerzać towarów.


69. Autor utworu może się zrzec praw osobistych na rzecz:

a. nie może się zrzec.

b. współtwórców.

c. najbliższej rodziny.

d. wydawców.


70. Jak domyślnie rozdzielane są prawa do dzieła w przypadku kilku autorów?

a. Po równo dla każdego twórcy.

b. Główny autor 50%, reszta po równo.

c. Przez specjalną komisję powołaną przez Urząd Patentowy.

d. Przez sąd.


71. Znak towarowy, celem ochrony, należy zgłosić w:

a. Urzędzie Skarbowym.

b. Urzędzie Miasta.

c. ZUSie.

d. Urzędzie Patentowym RP.


72. Kiedy bez obaw możemy kopiować treści zawarte w Internecie?

a. Wyłącznie za zgodą autora.

b. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

c. Wyłącznie gdy gdy treść jest oparta na licencji GPL.

d. Wyłącznie gdy treść należy do domeny publicznej.


73. Znakiem (c) (litera C w okręgu) oznaczamy

a. wzór przemysłowy.

b. prawo autorskie.

c. znak usługowy.

d. znak towarowy zarejestrowany w odpowiednim Urzędzie Patentowym.


74. Utwór jest przedmiotem praw autorskich od momentu:

a. opublikowania.

b. ustalenia.

c. napisania.

d. pierwszego wykonania.


75. O autorskich prawach osobistych nie powiemy, że:

a. obejmują prawo autora do wiązania jego nazwiska z dziełem.

b. autor nie ma prawa do przedstawienia utworu pod pseudonimem lub anonimowo.

c. prawo to nigdy nie wygasa i jest niezbywalne.

d. obejmuje prawo do zachowania niezmienionej treści i formy utworu.


76. Ile wynosi czas trwania ochrony baz danych?

a. 10 lat.

b. 15 lat.

c. 20 lat.

d. 5 lat.


77. Co oznaczamy znakiem (c) (litera z C w okręgu)?

a. Prawa autorskie dla dzieł innych niż nagrania muzyczne.

b. Prawa autorskie dla rysunków oraz szkiców.

c. Znak handlowy.

d. Prawa autorskie dla dzieł muzycznych.


78. Czy anonimowemu twórcy przysługują osobiste prawa autorskie?

a. Nie istnieje anonimowy twórca.

b. Zależy od utworu.

c. Tak.

d. Nie


79. Znakiem (R) (litera R w okręgu) oznaczamy

a. znak usługowy zarejestrowany w odpowiednim Urzędzie Patentowym.

b. wzór przemysłowy zarejestrowany w odpowiednim Urzędzie Patentowym.

c. znak towarowy zarejestrowany w odpowiednim Urzędzie Patentowym.

d. prawo autorskie zarejestrowane w odpowiednim Urzędzie Patentowym.


80. Jak się zmienia opłata za ochronę wynalazku za każdy kolejny rok po 3 roku ochrony?

a. To zależy od wynalazku.

b. Nie zmienia się.

c. Wzrasta.

d. Maleje.


81. Co to jest wynalazek?

a. Rzecz codziennego użytku.

b. Oczywiste rozwiązanie problemu.

c. Coś istniejącego w przyrodzie.

d. Nowy produkt lub proces stanowiący rozwiązanie problemu technicznego.


82. Od kiedy utwór jest przedmiotem prawa autorskiego?

a. Od ustalenia.

b. Od opublikowania.

c. Od upublicznienia.

d. Od pierwszego wykonania.


83. W jakim akcie prawnym zawarta jest definicja wzoru użytkowego?

a. Prawo własności użytkowej.

b. Ustawa o prawie autorskim.

c. Prawo własności przemysłowej.

d. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.


84. Czego nie zaliczamy do aktów prawnych regulujących prawo do własności intelektualnej?

a. Ustawa o ochronie baz danych.

b. Ustawa o finansowaniu wynalazków.

c. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

d. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


85. Komu przysługuje prawo do stosownego wynagrodzenia w przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wideogramu?

a. Twórcy.

b. Wszystkim uczestniczącym w tworzeniu wideogramu.

c. Producentowi.

d. Artystom wykonawcom.


86. Oprogramowanie bezpłatnie rozpowszechniane, ale wymaga od użytkownika wniesienia opłat po

pewnym okresie użytkowania bazuje na licencji:

a. Public Domain.

b. Freemium.

c. Shareware.

d. GPL.


87. Która z poniżej wymienionych rzeczy nie jest uważana za wzór użytkowy?

a. Wiertarka.

b. Butelka.

c. Gra.

d. Okno.


88. Jeśli nie postanowiono inaczej, umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie:

a. okresie 5 lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę.

b. okresie 5 lat na terytorium państwa, w którym licencjodawca ma swoją siedzibę.

c. okresie 10 lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę.

d. okresie 10 lat na terytorium państwa, w którym licencjodawca ma swoją siedzibę.


89. Długość trwania pojedynczego okresu ochronnego na wzór przemysłowy wynosi:

a. 25 lat.

b. 20 lat.

c. 10 lat.

d. 5 lat.


90. Czym jest wynalazek?

a. Nowe rozwiązanie techniczne posiadające poziom wynalazczy i nadające się do

przemysłowego stosowania.

b. Nowa postać wytworu charakteryzująca jego kształt, ornamentację, kolorystykę.

c. Nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne - wytwór, konstrukcja.

d. Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub

zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.


91. Wśród produktów, stanowiących przedmiot prawa autorskiego są:

a. utwory muzyczne, słowno-muzyczne, plastyczne i fotograficzne.

b. akty normatywne lub ich urzędowe projekty.

c. proste informacje prasowe, informacje pogodowe, wiadomości lokalne.

d. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole.


92. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej ang. skrót WIPO zrzesza (wybierz przedział):

a. 189-193 państwa.

b. 186-188 państw.

c. 196-198 państwa

d. 182-185 państwa.


93. Wniosek o rejestrację wzoru przemysłowego nie musi zawierać

a. informacje identyfikujące zgłaszającego.

b. prototypu rejestrowanego wzoru.

c. listy produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany.

d. dokumentacji umożliwiającej jego odtwarzanie.


94. Co to jest wzór użytkowy?

a. Każde nowe rozwiązanie techniczne – wytwór, konstrukcja.

b. Nowe rozwiązanie techniczne posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego

stosowania.

c. Nowa postać wytworu charakteryzująca jego kształt, ornamentację, kolorystykę.

d. Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.


95. Czym jest patent na wynalazek?

a. Prawo do wykorzystywania wynalazku tylko we własnym zakresie.

b. Prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas.

c. Prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez nieokreślony czas.

d. Opis pomysłu na wynalazek.


96. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych:

a. może być w formie pisemnej ale nie musi.

b. nie jest wymagana.

c. może być w formie ustnej.

d. jest wymagana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


97. Znakiem ™ oznaczamy:

a. wzór przemysłowy.

b. prawo autorskie.

c. znak towarowy.

d. znak usługowy.


98. Po ilu latach wygasają majątkowe prawa autorskie?

a. Po 70 latach od utworzenia.

b. Po 70 latach od śmierci twórcy.

c. Po 50 latach od śmierci twórcy.

d. Nigdy.


99. Od kiedy obowiązuje ochrona prawna na wynalazek lub wzór użytkowy?

a. Miesiąc od zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

b. Od chwili uiszczenia wszystkich opłat związanych z udzieleniem i utrzymaniem ochrony wynalazku.

c. Od dnia wydania decyzji o udzieleniu patentu lub ochrony.

d. Od czasu zgłoszenia do Urzędu Patentowego.


100. Co może być utworem (w rozumieniu praw autorskich)?

a. Metody i zasady działania.

b. Nowe przepisy kulinarne.

c. Procedury ale wyłącznie technologiczne, biurowe lub z zakresu administracji państwowej.

d. Każdy przejaw działalności twórczej niezależnie od wartości i przeznaczenia.


101. Co to jest fonogram?

a. Skopiowanie utrwalonej warstwy dźwiękowej wykonanego utworu albo innych zjawiska

akustycznego.

b. Skopiowanie utrwalonej sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez.

c. Pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizualny.

d. Pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk

akustycznych.


102. Co nie jest zarejestrowanym chronionym oznaczeniem geograficznym?

a. Olej konopny.

b. Ser Koryciński.

c. Kiełbasa lisiecka.

d. Rogal Świętomarciński.


103. Jaką formę powinna przyjąć baza danych, aby podlegać prawnej ochronie w Polsce?

a. dowolną.

b. specjalnie zdefiniowaną.

c. elektroniczną.

d. papierową.


104. Jak długo maksymalnie może trwać ochrona wzoru przemysłowego w Polsce?

a. 25

b. 20

c. 15

d. 10


105. Czy zakaz porozumień ograniczających konkurencję dotyczy małych przedsiębiorców?

a. Tak, są to tzw. porozumienia bagatelne.

b. Tak dotyczy porozumień między niekonkurencyjnymi ze sobą podmiotami, gdy udział w rynku któregokolwiek z nich nie przekracza 10%.

c. Tak, dla porozumień między konkurentami, których łączny udział rynkowy nie przekracza 5%.

d. Nie dotyczy.


106. Ile wynosi czas trwania ochrony bazy danych?

a. 5 lat następujących po roku, w którym baza danych została sporządzona.

b. 15 lat następujących po roku, w którym baza danych została sporządzona.

c. 15 lat następujących po roku, w którym baza danych została sporządzona lub udostępniona

publicznie po raz pierwszy.

d. 10 lat następujących po roku, w którym baza danych została sporządzona lub udostępniona publicznie po raz pierwszy.


107. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawo osobiste chronią nieograniczone w czasie i nie podlegające zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

a. naruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania.

b. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem.

c. niemożności o decydowaniu o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności.

d. braku nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.


108. Co dzieje się z utworem z chwilą zakończenia okresu ochrony prawnoautorskiej?

a. Staje się dobrem publicznym, jednak jego reprodukcja uwarunkowana jest przymusem uiszczenia opłaty.

b. Nic się z nim nie dzieje.

c. Prawa autorskie są dziedziczone przez spadkobierców autora.

d. Staje się domeną publiczną i jego reprodukcja od tej chwili nie wymaga płacenia tantiemów.


109. Autor umieszczający w swoim programie reklamy bazuje na licencji:

a. GPL.

b. Freemium.

c. Demo.

d. Adware.


110. Nieprawdą jest, że w prawie własności intelektualnej ograniczenie monopolu właściciela praw autorskich lub patentowych polegające na zezwoleniu na korzystanie bez konieczności uzyskiwania jego zgody z już rozpowszechnionego utworu pod ściśle określonymi warunkami i w ściśle określonych sytuacjach nazywane jest:

a. zasadą dozwolonego użytku.

b. odpowiedzi a i b są prawidłowe.

c. taka zasada nie istnieje.

d. zasadą fair-use.


111. Jakie kraje obejmuje porozumienie TRIPS?

a. Kraje europejskie.

b. Cały świat.

c. Cały świat z wyjątkiem USA.

d. Kraje Unii Europejskiej.


112. Co nie jest plagiatem?

a. Zrobienie fotografii na wzór innej, która była wcześniej opublikowana.

b. Użycie fragmentu cudzego utworu bez użycia cudzysłowu.

c. Twórczość równoległa - dzieło, które po wstaje w wyniku zupełnie odrębnego, nie zależnego procesu twór czego, na wet je żeli po siada treść i formę bardzo zbli żoną do innego utworu.

d. Wykorzystanie muzyki z utworu muzycznego, dodanie swoich słów i podawanie się za autora.


113. Organizacje radiowe i telewizyjne mają prawo nadawać opublikowane drobne utwory muzyczne, słowne i słowno-muzyczne:

a. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

b. wyłącznie na podstawie umowy zawartej z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, chyba że prawo do nadania utworów zamówionych przez organizację radiową lub telewizyjną przysługuje jej na podstawie odrębnej umowy.

c. w przypadku, gdy emitują one utwory autora, posiadającego obywatelstwo danego kraju nie muszą posiadać żadnej zgody; w przeciwnym przypadku (gdy prawa autorskie należą do organizacji zagranicznej) mają obowiązek uzyskać zgodę na emisję.

d. nie posiadając żadnej zgody organizacji posiadającej prawa autorskie.


114. Autorskie prawa majątkowe wygasają.

a. Nigdy nie wygasają.

b. Po 20 latach.

c. Po 50 latach.

d. Po 70 latach.


115. Jaka jest odpowiedzialność karna za naruszenie prawa autorskiego?

a. Tylko grzywna.

b. Tylko kara ograniczenia wolności.

c. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

d. Kara pozbawienia wolności do lat 3.


116. W którym roku Polska spełniła wymogi porozumienia TRIPS?

a. 2000

b. 1998

c. 2001

d. 2004


117. Co to jest wideogram?

a. Pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych.

b. Skopiowanie utrwalonej warstwy dźwiękowej wykonanego utworu albo innych zjawiska

akustycznego.

c. Skopiowanie utrwalonej sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez.

d. Pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizualny.


118. Oprogramowanie bezpłatnie rozpowszechniane, ale wymaga od użytkownika wniesienia opłat po pewnym okresie użytkowania bazuje na licencji:

a. Freemium.

b. Shareware.

c. Public Domain.

d. GPL.


119. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem:

a. tylko miejsca wykorzystania.

b. tylko zakresu wykorzystania.

c. tylko czasu wykorzystania

d. zarówno zakresu, miejsca jak i czasu tego wykorzystania.


120. Prawo ochronne posiada znak towarowy, w którego sąsiedztwie znajduje się w okręgu litera:

a. C

b. Z

c. R

d. Q


121. Posiadając stronę internetową na zagranicznym serwerze, pod prawo którego kraju podlegamy w odniesieniu do jej zawartości?

a. Prawo kraju, w którym mieszkamy.

b. W tym przypadku jest się bezkarnym.

c. Prawo kraju, w którym fizycznie znajduje się serwer.

d. Prawo dowolnego kraju, z którego może wywodzić się ewentualna pokrzywdzona przez nas osoba.


122. Co to jest wzór przemysłowy?

a. Nowe rozwiązanie techniczne posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego

stosowania.

b. Nowa postać wytworu charakteryzująca jego kształt, ornamentację, kolorystykę.

c. Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub

zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

d. Nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne - wytwór, konstrukcja.


123. Co jest tzw. "dozwolonym użytkiem osobistym"?

a. Korzystanie w celu zarobkowym z elektronicznych baz danych, spełniających cechy utworu.

b. Kopiowanie treści z cudzych stron internetowych i zamieszczanie ich na swojej.

c. Umieszczenie cudzego utworu w internecie.

d. Nieodpłatne korzystanie z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.


124. Prawo autorskie chroni bazy danych:

a. prawo autorskie nie obejmuje baz danych.

b. nie zawierające utworów.

c. zawierające utwory.

d. będące utworami.


125. Czego zabrania licencja freeware?

a. czerpania korzyści z programu objętą tę licencją przez osoby trzecie.

b. zarabiania na produktach stworzonych przy użyciu programu na tej licencji.

c. używania w celach komercyjnych.

d. ujawniania kodu źródłowego.


126. Gdzie jest zawarta opłata reprograficzna związania z wykorzystywaniem utworów w ramach dozwolonego użytku publicznego?

a. Nie pobiera się takich opłat.

b. W cenie książek i czasopism.

c. W cenie komputerów.

d. W cenie urządzeń i nośników służących kopiowaniu.


127. Czy można na łamach portalu/strony udostępniać miniatury grafik znalezionych w Google?

a. To zależy od rozmiaru grafiki.

b. Tak, bezwarunkowo.

c. NIe.

d. Tylko pod warunkiem, że autor grafiki wyraża na to zgodę.


128. Wzory przemysłowe chronione na terenie Unii Europejskiej są zapisane w:

a. Rejestrze Wzorów Użytkowych.

b. Rejestrze znaków towarowych.

c. Rejestrze Wzorów Wspólnotowych.

d. Rejestrze Wzorów Przemysłowych.


129. Co oznacza symbol (R) (litera R w okręgu)?

a. Zarejestrowany znak towarowy.

b. Oznaczenie zastrzeżonych praw autorskich.

c. Chronione oznaczenie geograficzne.

d. Oryginalny produkt.


130. Jak należy chronić wzór przemysłowy?

a. Złożyć wniosek w Urzędzie Patentowym.

b. Złożyć wniosek o ochronę w Urzędzie Wojewódzkim.

c. Złożyć wniosek w Komisji ds. Ochrony Wzorów Przemysłowych.

d. Zarejestrować wzór w Sądzie.


131. Ile kryteriów musi spełniać wynalazek by go opatentować?

a. 1

b. 4

c. 3

d. 2


132. Za naruszenie praw do bazy danych grozi:

a. ograniczenie wolności oraz kara grzywny.

b. usunięcie skutków naruszenia lub naprawienie wyrządzonej szkody oraz kara grzywny.

c. usunięcie skutków naruszenia lub naprawienie wyrządzonej szkody oraz pozbawienie wolności do lat 5.

d. pozbawienie wolności do lat 5 oraz kara grzywny.


133. Spory dotyczące naruszeń praw ochronnych znaków towarowych rozpatrywane są przez:

a. Urząd Patentowi RP.

b. Sądy.

c. Trybunał Konstytucyjny.

d. Trybunał Stanu.


134. Wzór użytkowy jest określany również jako:

a. Wynalazek.

b. Żaden z wymienionych w pozostałych punktach.

c. Wzór przemysłowy.

d. Znak towarowy.


135. Prawa autorskie dzielimy na:

a. zbiorowe.

b. indywidualne.

c. tymczasowe.

d. osobiste i majątkowe.


136. Na jakiej podstawie urząd patentowy RP dokonuje rejestracji wzoru przemysłowego?

a. Na podstawie badania formalnego.

b. Na podstawie schematu działania.

c. Tylko na podstawie opisu.

d. Na podstawie wniesionej opłaty.


137. Za wzór użytkowy nie uważa się:

a. programu do maszyny cyfrowej.

b. wszystkie odpowiedzi są poprawne.

c. oprawy lampy oświetleniowej.

d. skrzynki transportowej.


138. Czy można korzystać z printscreenów stron WWW w publikacjach?

a. Tak, ale nie w celach komercyjnych.

b. Tak.

c. Tylko na użytek osobisty bądź zgodnie z prawem cytatu.

d. Nie.


139. Prawo bezpłatnego przytaczania urywków nie przysługuje, jeśli:

a. na przykładzie jakiegoś utwory wyrażamy własną opinię.

b. fragment występuje w podręczniku albo czasopiśmie popularnonaukowym.

c. tworzymy karykaturę cudzego utworu.

d. rozpowszechnia się drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach w celu naukowym i dydaktycznym.


140. Współtwórcą utworu audiowizualnego nie jest:

a. reżyser.

b. kierownik produkcji.

c. twórca scenariusza.

d. operator obrazu.


141. Wskaż zdanie prawdziwe.

a. Unijne prawo konkurencji obowiązuje tylko jeśli w sposób faktyczny, wpływ praktyki

antykonkurencyjnej narusza handel między państwami członkowskimi.

b. Unijne prawo konkurencji obowiązuje, jeśli praktyka antykonkurencyjna ma faktyczny wpływ na handel.

c. Unijne prawo konkurencji obowiązuje zawsze, nawet jeśli określona praktyka narusza handel tylko w obrębie jednego państwa członkowskiego.

d. Unijne prawo konkurencji obowiązuje tylko jeśli dana praktyka ma wpływ na handel wszystkich państw członkowskich.


142. Kiedy program komputerowy jest chroniony przez prawa autorskie?

a. Jest prawdopodobne, że może powstać program identyczny.

b. Jego postać nie jest ściśle zdeterminowana przez wymogi techniczne.

c. Programista musi wykazać się ponadprzeciętnymi umiejętnościami programistycznymi.

d. Program stanowi optymalne rozwiązanie problemu.


143. Prawo ochronne jest udzielane na:

a. wzór przemysłowy.

b. wynalazek

c. wzór przemysłowy i wzór użytkowy.

d. znak towarowy i wzór użytkowy.


144. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących ochrony programów komputerowych są prawdziwe?

a. Ochronie podlegają idee będące podstawą działania stworzonego programu.

b. Zasady rozpowszechniania programu przez jego twórcę regulują stosowne instytucje.

c. Prawa majątkowe do programu stworzonego w ramach stosunku pracy przechodzą zawsze na pracodawcę.

d. Dozwolone jest sporządzenie kopii zapasowej programu przez licencjobiorcę.


145. Co daje podstawę do ochrony towaru oznaczeniem geograficznym?

a. W danym regionie produkuje się ten towar w większych ilościach niż w pozostałych regionach danego kraju.

b. Specyficzna, oryginalna nazwa wymyślona przez osobę z danego regionu.

c. Specyficzna, oryginalna procedura wytwarzania towaru wymyślona przez osobę z danego regionu.

d. Określona jakość, cechy towaru wynikające bezpośrednio z geograficznego pochodzenia towaru.


146. Co nie jest przykładem naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję?

a. Zmowy cenowe - ustalanie pomiędzy przedsiębiorstwami cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów.

b. Próba doskonalenia przez przedsiębiorstwo sprzedawanego przez nie produktu, aby stał się on najbardziej pożądany przez konsumentów i przez to dominujący na rynku.

c. Ograniczanie przedsiębiorstwom nieobjętych porozumieniem dostępu do rynku.

d. Ograniczanie lub kontrolowanie przez przedsiębiorstwa produkcji lub zbytu oraz postępu

technicznego lub inwestycji.


147. Czy jest różnica między oznaczeniem geograficznym nazw regionalnych, a oznaczeniem pochodzenia?

a. Nie ma między nimi różnicy.

b. Tak, oznaczenia geograficzne służą do oznaczenia towarów pochodzących z określonego terenu, które zostały wytworzone lub przetworzone na terenie wskazanym oznaczeniem, natomiast oznaczenia pochodzenia dotyczą towarów, które zostały wytworzone lub przetworzone na terenie

wskazanym oznaczeniem.

c. Tak, oznaczenia pochodzenia służą do oznaczenia towarów pochodzących z określonego terenu, które zostały wytworzone lub przetworzone na terenie wskazanym oznaczeniem, natomiast oznaczenia geograficzne dotyczą towarów, które zostały wytworzone lub przetworzone na terenie wskazanym oznaczeniem.

d. Tak, oznaczenia geograficzne dotyczą towarów, które zawdzięczają swoje właściwości oddziaływaniu środowiska geograficznego, natomiast przy oznaczeniach pochodzenia szczególne walory produktów przypisywane są miejscu pochodzenia.


148. Prawo do najmu oraz użyczania fonogramu oraz wideogramu wygasa po upływie:

a. 30 lat

b. 20 lat

c. 70 lat

d. 50 lat


149. Co reguluje porozumienie TRIPS?

a. Ochronę praw autorskich i pokrewnych.

b. Ochronę przed nieuczciwą konkurencją.

c. Ochronę i sposób przekazywania wiedzy know-how.

d. Handel międzynarodowy.Aby rozwiązanie mogło być uznane za wzór użytkowy powinno m.in.:

a. być lepsze od innego istniejącego.

b. posiadać odpowiedni poziom wynalazczy.

c. być bardzo zaawansowane technicznie.

d. być użyteczne i mieć charakter techniczny.Co oznacza symbol TM?

a. Zarejestrowany znak towarowy.

b. Znak usługowy.

c. Oryginalny produkt.

d. Znak towarowy.


Według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych cechy utworu to:

a. każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

b. jest dobrem wyłącznie intelektualnym.

c. musi być wartościowy.

d. jest dobrem materialnym.


Umowa o przeniesieniu praw majątkowych wymaga zachowania:

a. formy ustnej.

b. formy notarialnej.

c. formy pisemnej pod rygorem nieważności.

d. formy pisemnej potwierdzonej przez Urząd Patentowy.wzór użytkowy: 10 lat

licencjobiorca : 5 lat

znak towarowy: 10 lat

wzór przemysłowy max: 25 lat

okres ochronny na wzór przemysłowy: 5 lat

bazy danych: 15 lat

układy scalone: 10 lat

ochrona patentowa wynalazku max: 20 lat

oznaczenie geograficzne: bezterminowo